SIA

Głównym celem Projektu jest opracowanie jednorodnej bazy danych wraz z Systemem informacyjno-analitycznym wspomagającym planowanie i opracowywanie wariantów realizacji działań jednostek Policji na podstawie dostępnych danych historycznych, aktualnych danych, a także stworzenie modułowego symulatora działań rzeczywistych dla jednostek wyspecjalizowanych bojowych Policji. Wykorzystane zostaną zbiory danych zebranych i gromadzonych w bazach danych Policji oraz pozyskane z innych źródeł. Efektem pracy Systemu będzie aplikacja z mechanizmem planistyczno-decyzyjnym oraz algorytmami prognozowania dostarczająca informacje dotyczące prawdopodobieństwa powodzenia

i niezbędnych nakładów związanych z możliwymi wariantami działań w konkretnej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. System wskaże niezbędne siły i środki, sposób i taktykę działań oraz charakterystykę infrastruktury bezpieczeństwa wykorzystując dane historyczne i opracowane na ich podstawie algorytmy.

SIA SYSTEM

System informacyjno-analityczny wspomagający zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań Policji, składać się będzie z poniższych elementów:

SIA-System

Informatyczny system wsparcia decydentów (sztabów) Policji będzie umożliwiać określenie, a także odzwierciedlenie źródeł oraz rozwoju zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego a także działań dysponowanych zasobów policyjnych. System odnosił się będzie do działań antyterrorystycznych i prewencyjnych w kontekście realizowanych zadań na różnych szczeblach.

KONSORCJUM

  •  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  •  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  •  Akademia Obrony Narodowej
  •  Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
  • Astri Polska Sp. z o.o.

 consortium

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 NCBIR PL


Powrót do strony głównej


PROJEKTY REALIZOWANE OBECNIE:

PROJEKTY ZREALIZOWANE: