SAFEDAM

Celem projektu SAFEDAM jest powstanie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem nieinwazyjnej, latającej bezzałogowej, platformy pomiarowej skanującej z niskiego pułapu lotu i wykorzystaniu zobrazowań lotniczych i satelitarnych. Wykorzystane będą w tym celu najnowocześniejsze technologie fotogrametryczne i teledetekcyjne. Wykryte newralgiczne obszary będą mierzone skanerem laserowym z platformy UAV z centymetrową dokładnością pomiaru. Powstanie metodyka wykorzystania stworzonego systemu, program szkoleń oraz propozycje procedur zarządzenia ryzykiem powodziowym.

SAFEDAM SYSTEM

Kompleksowy system IT umożliwi gromadzenie, automatyczną analizę danych 3D oraz ich wizualizację dla służb hydrologicznych i specjalistów zarządzania kryzysowego. System umożliwi również geopartycypację w monitoringu wałów przeciwpowodziowych. Jego wdrożenie zapewni efektywne zarządzanie ryzykiem powodziowym, a całość systemu będzie uzupełnieniem dotychczasowych projektów ochrony przeciwpowodziowej.

JEDEN SYSTEM - DWIE KONFIGURACJE

KONFIGURACJA PREWENCYJNA

W konfiguracji prewencyjnej przeznaczonej służbom hydrologicznym w efekcie realizacji projektu powstaje system, który przygotowuje ocenę stanu wału na podstawie wielokryterialnej analizy przestrzennej zgromadzonych i aktualizowanych danych (modele wysokościowe, ortofotomapy itp.). Informację na temat aktualnej sytuacji przestrzennej pozyskiwane będą przez bezzałogowe platformy pomiarowe UAV wyposażone w wysokorozdzielcze sensory. Na podstawie danych satelitarnych w pełni automatycznie monitorowany jest zasięg wód. Dane wizualizowane są w trybie 2D bądź 3D. Podstawowe funkcjonalności systemu w konfiguracji prewencyjnej obejmują ponadto:

 

• zdalne wskazywanie obszarów do bezpośredniej weryfikacji w terenie,
• automatyczną ocenę stanu wałów pod kątem wystąpienia zagrożenia,
• przekazywanie danych do podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w celu ich aktualizacji.

KONFIGURACJA INTERWENCYJNA

W konfiguracji interwencyjnej dostępny jest system, który wspomaga służby zarządzania kryzysowego i straż pożarną w zarządzaniu akcją zabezpieczania wałów, dzięki narzędziom podglądu stanu wałów
w czasie rzeczywistym, narzędziom pomiaru odległości, powierzchni, wysokości, tworzenia szkiców do prowadzonej akcji czy pomiaru objętości. Podstawowe funkcjonalności systemu w konfiguracji interwencyjnej
obejmują ponadto:

 

• wyświetlanie map zagrożenia powodziowego w różnych scenariuszach oraz ocen wałów z konfiguracji prewencyjnej,
• zbieranie danych bezzałogową platformą obserwacyjną z ich transmisją online,
• monitoring akcji w nocy (obrazowanie termalne),
• tworzenie raportów i dokumentacji zgodnie z przyjętymi standardami,
• podgląd wielkoobszarowy terenu z wysokorozdzielczych danych satelitarnych,
• wskazywanie bieżącego pomiaru wysokości lustra wody i wysokości wałów przeciwpowodziowych.

ARCHITEKTURA SYSTEMU SAFEDAM

System SAFEDAM gromadzi wieloźródłowe dane: geotechniczne z bazy ewidencji obiektów piętrzących SEKOP, hydrologiczne z bazy SH i ISOK oraz referencyjne z bazy obiektów topograficznych BDOT, a także kluczowe w projekcie numeryczne modele wysokościowe NMT, ortofotomapy lotnicze z zasobu geodezyjnego oraz przetworzenia danych z bezzałogowych systemów latających UAV, a także dane satelitarne systemu Sentinel, uzupełnione o wysokorozdzielcze komercyjne dane satelitarne. System uwzględnia także alerty wysyłane za pomocą aplikacji geopartycypacji. Kompleksowa baza danych oraz wbudowane algorytmy i narzędzia, zebrane w przyjazny użytkownikowi interfejs tworzą unikalne rozwiązanie wspierające zarządzanie ryzykiem powodziowym. 

KONSORCJUM PROJEKTOWE

POBIERZ ULOTKĘ O PROJEKCIE


powrót do strony głównej


 

 

OBECNE PROJEKTY

PROJEKTY ZREALIZOWANE