SAFEDAM

Celem projektu SAFEDAM jest powstanie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem nieinwazyjnej, latającej bezzałogowej, platformy pomiarowej skanującej z niskiego pułapu lotu i wykorzystaniu zobrazowań lotniczych i satelitarnych. Wykorzystane będą w tym celu najnowocześniejsze technologie fotogrametryczne i teledetekcyjne. Wykryte newralgiczne obszary będą mierzone skanerem laserowym z platformy UAV z centymetrową dokładnością pomiaru. Powstanie metodyka wykorzystania stworzonego systemu, program szkoleń oraz propozycje procedur zarządzenia ryzykiem powodziowym.

 

SAFEDAM - KOMPLEKSOWY SYSTEM IT

Kompleksowy system IT umożliwi gromadzenie, automatyczną analizę danych 3D oraz ich wizualizację dla służb hydrologicznych i specjalistów zarządzania kryzysowego. System umożliwi również geopartycypację w monitoringu wałów przeciwpowodziowych. Jego wdrożenie zapewni efektywne zarządzanie ryzykiem powodziowym, a całość systemu będzie uzupełnieniem dotychczasowych projektów ochrony przeciwpowodziowej.

 

JEDEN SYSTEM - DWIE KONFIGURACJE

KONFIGURACJA PREWENCYJNA

W konfiguracji prewencyjnej przeznaczonej służbom hydrologicznym w efekcie realizacji projektu powstaje system, który przygotowuje ocenę stanu wału na podstawie wielokryterialnej analizy przestrzennej zgromadzonych i aktualizowanych danych (modele wysokościowe, ortofotomapy itp.). Informację na temat aktualnej sytuacji przestrzennej pozyskiwane będą przez bezzałogowe platformy pomiarowe UAV wyposażone w wysokorozdzielcze sensory. Na podstawie danych satelitarnych w pełni automatycznie monitorowany jest zasięg wód. Dane wizualizowane są w trybie 2D bądź 3D. Podstawowe funkcjonalności systemu w konfiguracji prewencyjnej obejmują ponadto:

• zdalne wskazywanie obszarów do bezpośredniej weryfikacji w terenie,
• automatyczną ocenę stanu wałów pod kątem wystąpienia zagrożenia,
• przekazywanie danych do podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie map zagrożenia i ryzyka powodziowego w celu ich aktualizacji.

KONFIGURACJA INTERWENCYJNA

W konfiguracji interwencyjnej dostępny jest system, który wspomaga służby zarządzania kryzysowego i straż pożarną w zarządzaniu akcją zabezpieczania wałów, dzięki narzędziom podglądu stanu wałów
w czasie rzeczywistym, narzędziom pomiaru odległości, powierzchni, wysokości, tworzenia szkiców do prowadzonej akcji czy pomiaru objętości. Podstawowe funkcjonalności systemu w konfiguracji interwencyjnej
obejmują ponadto:

• wyświetlanie map zagrożenia powodziowego w różnych scenariuszach oraz ocen wałów z konfiguracji prewencyjnej,
• zbieranie danych bezzałogową platformą obserwacyjną z ich transmisją online,
• monitoring akcji w nocy (obrazowanie termalne),
• tworzenie raportów i dokumentacji zgodnie z przyjętymi standardami,
• podgląd wielkoobszarowy terenu z wysokorozdzielczych danych satelitarnych,
• wskazywanie bieżącego pomiaru wysokości lustra wody i wysokości wałów przeciwpowodziowych.

ARCHITEKTURA SYSTEMU SAFEDAM

System SAFEDAM gromadzi wieloźródłowe dane: geotechniczne z bazy ewidencji obiektów piętrzących SEKOP, hydrologiczne z bazy SH i ISOK oraz referencyjne z bazy obiektów topograficznych BDOT, a także kluczowe w projekcie numeryczne modele wysokościowe NMT, ortofotomapy lotnicze z zasobu geodezyjnego oraz przetworzenia danych z bezzałogowych systemów latających UAV, a także dane satelitarne systemu Sentinel, uzupełnione o wysokorozdzielcze komercyjne dane satelitarne. System uwzględnia także alerty wysyłane za pomocą aplikacji geopartycypacji. Kompleksowa baza danych oraz wbudowane algorytmy i narzędzia, zebrane w przyjazny użytkownikowi interfejs tworzą unikalne rozwiązanie wspierające zarządzanie ryzykiem powodziowym.

 

 

 

KONSORCJUM: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (lider), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Astri Polska, MSP Marcin Szender

 

 

CZAS REALIZACJI:

2016-2019

 

POBIERZ ULOTKĘ O PROJEKCIE